เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ (ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ดำเนินการโดยศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกว่า "ศูนย์") ก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทางศูนย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานล่าสุด

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาข้อมูลทั้งหมด (ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ เป็นต้น) บนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด การดัดแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง

การใช้งานเว็บไซต์นี้มีความเสี่ยง ในขณะที่ทางศูนย์ได้ดูแลข้อมูลที่ให้อย่างเต็มที่ แต่ทางศูนย์ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

การลิงก์เว็บไซต์

คุณสามารถลิงก์เว็บไซต์ได้ แต่จะไม่อนุญาตการลิงก์เว็บไซต์ หากทำในเชิงการค้า หากลิงก์โดยไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ของเว็บไซต์ หรืออาจเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

โปรดคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ในขณะที่ลิงก์เว็บไซต์

แชทบอท

แชทบอทคือการบริการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามโดยอัตโนมัติ ข้อมูลการสนทนาจะใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในอนาคต นอกจากนั้น เราจะไม่มีการขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัว โปรดอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ขณะใช้แชทบอท

กฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแล

การใช้เว็บไซต์ การตีความและการประยุกต์ใช้เงื่อนไขการใช้งานจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น