สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเที่ยวต่างชาติคืออะไร

สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ บริการให้คำปรึกษาผู้บริโภคสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดยศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของประเทศญี่ปุ่น

เรื่องการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
เรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากการให้คำปรึกษา
ศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นคืออะไร

ในการสร้างความมั่นคงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นใช้มุมมองที่ครอบคลุมรอบด้านในการให้ข้อมูลและทำวิจัยเกี่ยวกับชีวิตของผู้คน รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค

วันก่อตั้ง: วันที่ 1 ตุลาคม 2546

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ก่อตั้งภายใต้พระราชบัญญัติศูนย์ผู้บริโภคแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (พรบ.มาตรา 123 วันที่ 4 ธันวาคม 2545)

ที่อยู่: 3-1-1 ยาเออิ, แขวงชูโอ, เมืองซางามิฮาระ, คานางาวา (สำนักงานซางามิฮาระ)
    3-13-22 ทากานาวะ, แขวงมินาโตะ, โตเกียว (สำนักงานโตเกียว)

เว็บไซต์: https://www.kokusen.go.jp/