Điều khoản sử dụng trang web

Trang web này (sau đây gọi là "Trang web") được điều hành bởi Trung Tâm Xử Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng Quốc Gia của Nhật Bản (sau đây gọi là "Trung tâm"). Trước khi sử dụng Trang web này, vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin lưu ý rằng Trung tâm có thể thay đổi các điều khoản sử dụng cho trang web này mà không cần thông báo trước, vì vậy, xin quý vị vui lòng kiểm tra các điều khoản sử dụng mới nhất.

Bản quyền

Tất cả thông tin (văn bản, hình ảnh, minh họa, v.v...) trên Trang web này đều có bản quyền. Toàn bộ trang web này cũng phải tuân theo bản quyền như một tác phẩm đã được chỉnh sửa và được bảo vệ bởi Đạo luật Bản quyền của Nhật Bản và các điều ước quốc tế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm với việc sử dụng Trang web. Mặc dù Trung tâm luôn quan tâm đến thông tin mà chúng tôi cung cấp, nhưng Trung tâm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ hành động nào của người dùng sử dụng thông tin trên Trang web này.

Liên kết web

Về nguyên tắc, bạn có thể tự do liên kết đến Trang web này. Tuy nhiên, các liên kết đến Trang web này sẽ không được chấp nhận nếu chúng có thể được liên kết với mục đích thương mại, nếu liên kết không phù hợp với mục đích của Trang web này, hoặc nếu liên kết có thể gây tổn hại đến uy tín của Trung Tâm Xử Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Dùng Quốc Gia của Nhật Bản.

Hãy ghi nhớ những điểm sau khi liên kết đến Trang web này.

Chatbot

Chatbot là một dịch vụ sử dụng công nghệ AI để chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi của bạn và tự động trả lời câu hỏi đó. Thông tin đối thoại bạn nhập sẽ được sử dụng để cải thiện Trang web này trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Vui lòng không nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào khi sử dụng chatbot.

Luật chi phối

Việc sử dụng Trang web này và việc giải thích và áp dụng các Điều khoản Sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Nhật Bản, trừ khi có quy định khác.